2017 MAK meede 19.2. Jõgevamaa Koostöökoda, LEADER-projektitoetus
   Tootmishoone ehitamine, III etapp.
2017 MAK meede 4.1. Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks 
  Tootmishoone ehitamine, IV etapp.
2019  MAK meede 19.2. Jõgevamaa Koostöökoda, LEADER-projektitoetus
  Tootmishoone parendamine ja uute seadmete soetamine
2020  MAK meede 19.2. Jõgevamaa Koostöökoda, Leader-projektitoetus
  Tootmiseks vajalike seadmete soetamine
2020 MAK meede 4.1. Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks
  Mesindusinventari soetamine

Vastavalt (ELÜPS § 84. Maaeluministri määrus nr 26 (22.12.1015) “Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020” § 3 lg 5) peab toetuse saaja veebileht olema tähistatud ja toetuse abil ellu viidud tegevusest avalikkust teavitatud. Lõikes 5 nimetatud veebilehel teabe avaldamise nõue tuleneb komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 808/2014 III lisa 1. osa punktist 2.2.a, mis kohaldub, kui toetuse saajal on toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht olemas.